'Chuyên Gia Tư vấn Bảo hiểm nhân thọ và các thẻ chăm sóc sức khỏe. Đảm bảo uy tín, giá trị và Dịch vụ chăm sóc khách hàng tuyệt vời! Hãy liên hệ: Mrs. Trần Thu Huyền, Mobi-Zalo: 0946 558 232 để được tư vấn, hỗ trợ miễn phí! Trân trọng cảm ơn quý khách đã tin tưởng TranThuHuyen.com trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý, muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Chủ Nhật, 1 tháng 10, 2017Câu 1: Thế nào là bảo hiểm liên kết đơn vị?

BẢO HIỂM LIÊN KẾT ĐƠN VỊ  ( Unit-linked )


Bảo hiểm liên kết đơn vị (unit linked) là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ thuộc nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư và có những đặc điểm sau:

Cơ cấu phí bảo hiểm và quyền lợi bảo hiểm được tách bạch giữa phần bảo hiểm rủi ro và phần đầu tư. Bên mua bảo hiểm được linh hoạt trong việc xác định phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.
Bên mua bảo hiểm được quyền lựa chọn đầu tư phí bảo hiểm của mình để mua các đơn vị của các quỹ liên kết đơn vị do doanh nghiệp bảo hiểm thành lập, được hưởng toàn bộ kết quả đầu tư và chịu mọi rủi ro đầu tư từ các quỹ liên kết đơn vị đã lựa chọn tương ứng với phần phí bảo hiểm đã đầu tư.
Doanh nghiệp bảo hiểm được hưởng các khoản phí do bên mua bảo hiểm trả theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

Câu 2: Phí bảo hiểm liên kết đơn vị được xác định như thế nào?


Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ được phép tính các loại phí được quy định dưới đây:

Phí ban đầu là toàn bộ các khoản tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm được phép khấu trừ trước khi phí bảo hiểm được phân bổ vào các quỹ liên kết đơn vị.
Phí bảo hiểm rủi ro là khoản phí để chi trả quyền lợi bảo hiểm rủi ro theo cam kết tại hợp đồng bảo hiểm.
Phí quản lý hợp đồng bảo hiểm là khoản phí để bù đắp chi phí liên quan đến việc duy trì hợp đồng bảo hiểm và cung cấp thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm.
Phí quản lý quỹ được dùng để chi trả cho các hoạt động quản lý quỹ liên kết đơn vị.
Phí chuyển đổi quỹ liên kết đơn vị mà khoản phí mà bên mua bảo hiểm phải trả cho doanh nghiệp khi thực hiện chuyển đổi tài sản đầu tư giữa các quỹ liên kết đơn vị. Bên mua bảo hiểm được quyền chuyển đổi quỹ liên kết đơn vị miễn phí cho lần chuyển đổi đầu tiên trong mỗi năm hợp đồng.
Phí hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm là khoản phí tính cho khách hàng khi hủy bỏ hợp đồng trước ngày đáo hạn để bù đắp các khoản chi phí hợp lý có liên quan.
Các loại phí khác (nếu có) phải được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản.

Câu 3: Người mua bảo hiểm muốn tăng cường bổ sung tiền đầu tư có được đóng thêm phí bảo hiểm không?

Ngoài phần phí bảo hiểm đã thỏa thuận trước trong hợp đồng bảo hiểm, bên mua bảo hiểm có thể đóng thêm phí bảo hiểm để mua các đơn vị quỹ liên kết đơn vị.
Toàn bộ phí bảo hiểm đóng thêm sẽ được đầu tư vào quỹ liên kết đơn vị sau khi trừ đi khoản phí ban đầu.
Trong mỗi năm hợp đồng, tổng số phí bảo hiểm đóng thêm không vượt quá 10 lần mức phí bảo hiểm năm đầu đối với hợp đồng đóng phí định kỳ hoặc không quá mức phí bảo hiểm lần đầu đối với hợp đồng đóng phí một lần.

Câu 4: Nội dung cơ bản cần ghi rõ trong hợp đồng bảo hiểm liên kết đơn vị?


Hợp đồng bảo hiểm liên kết đơn vị phải phù hợp với quy định của pháp luật và có đầy đủ các thông tin dưới đây:

Các quyền lợi và cơ chế gắn kết các quyền lợi đó với kết quả hoạt động quỹ liên kết đơn vị mà bên mua bảo hiểm lựa chọn;
Mục tiêu, chính sách đầu tư của quỹ liên kết đơn vị;
Tỷ lệ phân bổ phí bảo hiểm để mua các đơn vị quỹ liên kết đơn vị;
Tỷ lệ, số tiền cụ thể, mức tối đa và cách thức tính toán các khoản phí liên quan đến hợp đồng bảo hiểm liên kết đơn vị;
Phương pháp định giá đơn vị của quỹ liên kết đơn vị;
Các lựa chọn để bên mua bảo hiểm thay đổi quyền lợi rủi ro, tỷ lệ phí bảo hiểm phân bổ vào quỹ liên kết đơn vị, phí bảo hiểm, việc chuyển đổi giữa các quỹ liên kết đơn vị và thời gian gia hạn nộp phí bảo hiểm;
Quy định rõ các trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm được phép áp dụng các biện pháp dưới đây để bảo vệ và gia tăng quyền lợi của bên mua bảo hiểm:

a) Đóng quỹ liên kết đơn vị để chuyển đổi các tài sản sang một quỹ liên kết đơn vị mới có cùng mục tiêu đầu tư;


b) Thay đổi tên của quỹ liên kết đơn vị;


c) Chia tách hoặc sát nhập các đơn vị liên kết đơn vị hiện có;


d) Ngừng định giá đơn vị quỹ liên kết đơn vị và các giao dịch liên quan đến hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp trung tâm giao dịch chứng khoán và hoặc sở giao dịch chứng khoán mà quỹ liên kết đơn vị đang đầu tư vào bị tạm thời đình chỉ giao dịch;


e) Các biện pháp khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và theo quy định của pháp luật;


Câu 5: Mục tiêu của các quỹ liên kết đơn vị


1. Mục tiêu hoạt động của các quỹ liên kết đơn vị phải rõ ràng, chi tiết để bên mua bảo hiểm có thể đánh giá một cách khách quan về thực trạng hoạt động của quỹ liên kết đơn vị cũng như tính chất các tài sản có trong quỹ liên kết đơn vị và những rủi ro mà quỹ liên kết đơn vị có thể gặp phải.


2. Doanh nghiệp bảo hiểm phải đảm bảo rằng quỹ liên kết đơn vị được đầu tư phù hợp với các mục tiêu đã công bố và tuân thủ những hạn mức đầu tư theo quy định của pháp luật và quy định sau đây:


a) Một quỹ liên kết đơn vị không được đầu tư quá 15% tổng giá trị chứng khoán đang lưu hành của một số tổ chức phát hành, trừ trái phiếu Chính phủ.


b) Một quỹ liên kết đơn vị không được đầu tư quá 20% tổng giá trị tài sản của quỹ vào chứng khoán đang lưu hành của một tổ chức phát hành, trừ trái phiếu Chính phủ.


c) Một quỹ liên kết đơn vị không được đầu tư quá 10% tổng giá trị tài sản của quỹ bất động sản.d) Một quỹ liên kết đơn vị không được đầu tư quá 30% tổng giá trị tài sản của quỹ vào các công ty trong cùng một tập đoàn hay một nhóm công ty có quan hệ sở hữu lẫn nhau.3. Các mục tiêu, cách thức phân bổ các tài sản đầu tư của quỹ liên kết đơn vị phải được thông báo đầy đủ, rõ ràng trong tài liệu giới thiệu sản phẩm và hợp đồng bảo hiểm


Câu 6: Doanh nghiệp bảo hiểm định giá quỹ liên kết đơn vị?

1. Doanh nghiệp bảo hiểm phải định giá tài sản của quỹ liên kết đơn vị theo định kỳ tối thiểu một tuần một lần, theo giá trị thị trường.

2. Việc xác định giá trị tài sản ròng của quỹ liên kết đơn vị phải tuân thủ các nguyên tắc được quy định tại Điều 17 Quy chế thành lập và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được ban hành kèm theo Quyết định số 45/2007/QĐ-BTC ngày 5/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Các quy định yêu cầu phê duyệt của ngân hàng giám sát được thay thế bằng sự chấp thuận của công ty có chức năng định giá được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Theo Thời Báo Kinh Tế Việt Nam

Một số khuyến cáo của chuyên gia về sản phẩm bảo hiểm Liên kết đơn vị


Khách hàng tham gia bảo hiểm liên kết đơn vị cũng có nghĩa là khách hàng đã trở thành nhà đầu tư tài chính mà chủ yếu là trong lĩnh vực chứng khoán thông qua việc đầu tư vào các quỹ liên kết đơn vị của doanh nghiệp bảo hiểm. Vì vậy, đối với khách hàng tham gia bảo hiểm liên kết đơn vị chúng tôi đưa ra 4 khuyến cáo. 

Thứ nhất, cần xác định mình là nhà đầu tư dài hạn, xác định được khả năng đóng phí bảo hiểm hàng tháng, hàng quý, hàng năm với số tiền tiết kiệm được mang tính ổn định lâu dài chắc chắn. 

Nếu gặp khó khăn không đóng được phí bảo hiểm dẫn đến phải rút tiền trước hạn thì vừa thiệt hại cho khách hàng (không nhận được đủ số tiền đã đóng vì phải trả phí cho doanh nghiệp bảo hiểm) vừa thiệt hại cho doanh nghiệp bảo hiểm (phải rút vốn đầu tư khi đã bỏ chi phí đầu tư) vừa thiệt hại cho nền kinh tế quốc dân (vì một số vốn đầu tư bị rút khỏi). 

Thứ hai, cần xác định mình là nhóm đối tượng nào trong 5 nhóm đối tượng (thận trọng, tương đối thận trọng, bình ổn, tương đối mạo hiểm, mạo hiểm) vì ở bảo hiểm liên kết đơn vị lãi đầu tư khách hàng được hưởng và tất nhiên thiệt hại (lỗ) đầu tư phải tự gánh chịu. Mạo hiểm hứa hẹn sinh lời cao nhưng khả năng thất bại sẽ lớn, an toàn thì tất nhiên là sinh lời thấp. 

Thứ ba, cần truy cập thông tin qua trang web của doanh nghiệp bảo hiểm và trang báo hàng tuần mà doanh nghiệp bảo hiểm lựa chọn đăng tải thông tin để thấy được biến động thị trường của các quỹ liên kết đơn vị và giá mua, giá bán của đơn vị quỹ liên kết đơn vị. 


Thứ tư, cần yêu cầu đại lý bảo hiểm hoặc doanh nghiệp bảo hiểm giải thích cặn kẽ trước khi tham gia bảo hiểm hoặc trong khi tham gia bảo hiểm.

Nguồn: vneconomy.vn
TCAMientrung@gmail.com

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 Tư vấn Tài chính-Bảo hiểm

BÀI ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT: